Разрешение за строеж - Woosley.eu

Разрешение за строеж

Строителството на къща е едно сериозно и много трудоемко начинание. Наред с цялата техническа спецификация, се сблъсквате с многобройните документи и изисквания, които са необходими при строителството. Един от тези документи е разрешителното за строеж- той Ви дава право да започнете строителството на Вашият бъдещ дом. Но какво е необходимо, за да Ви издадат този така важен документ? В следващите редове, ще Ви обобщим защо Ви е необходим, какви документи Ви трябват за издаването му и каква е процедурата по издаването.

Защо Ви е необходимо разрешение за строеж?

Съгласно закона, за да започнете строителството на Вашата къща, Ви е небходимо разрешение за строеж. То се издава от главният архитект за съответната община и е основата за започване. Без това разрешение, Вашият обект ще попадне в категория Незаконни строежи. Веднъж попаднал в тази категория или ще трябва да го срутите и премахнете за Ваша сметка, или да го узаконите. Без срутване или узаконяване на незаконната постройка, няма да можете да строите върху парцела. Разрешение за строеж не е небоходимо, ако ще правите текущ ремонт на сградата, ще остъклявате балкон, ще правите ограда(ако плътната част на оградата е до 0,6м), ще  изграждате оранжерия до 200 кв.м. и др.

 

Какви документи са Ви необходими преди издаване разрешително за строеж?

 1. Документ за собственост (напр. нотариален акт), за отстъпено право на строеж от собственика на имота или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;  
 2. Скица на поземления имот – издава се в срок до три работни дни от съответната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър след подаването на заявление.
 3. Виза за проектиране (Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения от правилата и нормативите за застрояване) – за нея подавам заявление до главния архитект на общината (района), който се произнася по искането ми в 14 – дневен срок от постъпване на заявлението.
 4. Становища от експлотационните дружества  – издадената виза за проектиране е необходимо да се съгласува с ВиК и електроразпределителните дружества, като за целта се подават отново заявления. Процедурата отнема около 30 работни дни.
 5. Инвестиционен проект – трябва да сключа договор с лицензирана проектантска фирма за изработването на инвестиционен проект, който да съдържа следните части – архитектура, конструкции, електро, ВиК, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве (ПБЗ), геодезия и план за управление на строителните отпадъци. 
 6. Предварителни договори за присъединяване към експлотационните дружества– след като проекта бъде готов се пристъпва към подписване на предварителни договори за присъединяване към мрежата на ВиК и електроразпределителните дружества, както и се взема становище от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
 7. Оценка за съответствието на проекта – мога да избирам на кого да възложа извършването на тази услуга:
  1. Регистрирана фирма – консултант, която извършва оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и издава комплексен доклад.
  2. Общински експертен съвет по устройство на територията към съответната община.

Одобрение на инвестиционния проект – последната стъпка преди да започне процедурата по издаване на разрешение за строеж изисква одобрение на инвестиционния проект от страна на общината. Молбата се прави в писмена форма и е адресирана до главния архитект до общината (района).

 

Срокове за издаване на разрешителното за строеж?

Процедурата по издаване на разрешително за строеж започва по Ваша инициатива. Вие трябва да подадете заявление до главният архитект на общината за започване на процедурата. В 14-дневен срок, ще получите отговор, дали молбата Ви е била уважена. Отново в 14-дневен срок, всички заинтересувани лица(съседи и т.н.), имат право да обжалват аката на главният архитект. Това обжалване се прави пред началника на регионална дирекция за национален строителен контрол(РДНСК). Ако в този срок няма оспорване, то разрешението за строеж влиза в сила.

 

За какъв срок важи разрешителното за строеж?

Разрешението за строеж губи силата си, ако в срок от 3 години не започна строителство или в продължение на 5 години от започването му не завърша грубия строеж на сградата (да са изпълнени ограждащите стени и покривът на сградата, без или с различна степен на изпълнени довършителни работи). В този случай строежът мога да извърша след презаверяване на разрешението.

 

Facebook
LinkedIn
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

Разледайте и другите ни публикации